Wrocław

26 lipca 2017

Regulamin - Wrocław

 1. Cel zawodów:
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
  • promowanie aktywności fizycznej na łonie natury;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 2. Organizatorzy:
  • Stowarzyszenie Sport dla Każdego;
  • Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting
 3. Zasady uczestnictwa:
  • w zawodach mogą wziąć udział osoby urodzone w roku 2001 lub starsze;
  • każdy zawodnik musi zgłosić się do biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.2017.ontour.citytrail.pl), wnieść opłatę startową oraz podpisać oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
  • zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegów CITY TRAIL oraz dokumentowania zawodów.
 4. Zgłoszenia:
  • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej: www.2017.ontour.citytrail.pl
  • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w czwartek);
  • po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów w dniu biegu w godzinach 17:00 ‒ 18:30 (wyłącznie w sytuacji, kiedy limit uczestników nie zostanie wcześniej wyczerpany). Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 18:30;
  • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 5. Termin i miejsce:
  • cykl CITY TRAIL on Tour odbędzie się w dniach od 17 lipca do 28 lipca 2017 roku;
  • harmonogram pierwszego tygodnia cyklu:
   • poniedziałek ‒ Lublin (17.07)
   • wtorek ‒ Warszawa (18.07)
   • środa ‒ Olsztyn (19.07)
   • czwartek ‒ Gdańsk (20.07)
   • piątek ‒ Bydgoszcz (21.07)
  • harmonogram drugiego tygodnia cyklu:
   • poniedziałek ‒ Szczecin (24.07)
   • wtorek ‒ Poznań (25.07)
   • środa ‒ Wrocław (26.07)
   • czwartek ‒ Katowice (27.07)
   • piątek ‒ Łódź (28.07)
  • wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie 19:00.
 6. Trasa:
  • trasa biegu prowadzi po lasach lub parkach;
  • dystans biegu: 5 km;
  • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek;
  • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
  • Lublin: Las Dąbrowa (okolice kempingu Dąbrowa)
  • Łódź: „Park na Zdrowiu”;
  • Olsztyn: Jezioro Długie;
  • Poznań: Las Marceliński;
  • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe
  • Trójmiasto: Trójmiejski Park Krajobrazowy w okolicy: AWFiS Gdańsk;
  • Warszawa: Las Młociński;
  • Wrocław: Las Osobowicki.
 7. Pomiar czasu:
  • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który zawodnik otrzyma w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;
  • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
  • w przypadku frekwencji przekaczającej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze dopuszcza się możliwość klasyfikacji według czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety). W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowana zostanie tylko pierwszych 50 zawodników na mecie.
 8. Klasyfikacja końcowa:
  • każdy z biegów cyklu będzie posiadał odrębną klasyfikację;
  • w klasyfikacji generalnej po każdym biegu wyróżnione będą kategorie OPEN oraz kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej;
  • klasyfikacja OPEN: kobiet i mężczyzn;
  • kategorie wiekowe: K20 (16‒29 lat), K30 (30‒39 lat), K40 (40‒49 lat), K50 (50‒59 lat), K60 (60 lat i starsze), M20 (16‒29 lat), M30 (30‒39 lat), M40 (40‒49 lat), M50 (50‒59 lat), M60 (60 lat i starsi);
  • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
 9. Nagrody:
  • w klasyfikacja OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;
  • w kat. wiekowych – statuetki dla 3 najlepszych zawodników, nagrody rzeczowe dla zwycięzców kategorii;
  • nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w klas. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;
  • nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej piątki (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
  • każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
 10. Zasady finansowania:
  • opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika najpóźniej na 4 dni przed zawodami (np.: jeśli start jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do północy w czwartek);
  • wszyscy zawodnicy którzy dokonają kompletnego zgłoszenia do dnia 30 czerwca otrzymają imienny numer startowy;
  • opłata wpisowa wynosi:
   • 29,00 zł ‒ na 4 dni przed biegiem;
   • 39,00 zł ‒ płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • opłata startowa za drugi i każdy kolejny bieg (tego samego uczestnika):
    • 14,50 zł ‒ w przypadku jednorazowej wpłaty za więcej niż jeden bieg, za drugi i każdy kolejny bieg zostanie naliczona opłata w kwocie 14,50 zł. Promocyjna opłata musi zostać wniesiona przez zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na 4 dni przed pierwszym biegiem);
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
   • koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
   • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 11. Limit uczestników:
  • w całym cyklu obowiązuje limit: 5000 uczestników;
  • limit podzielony jest na miasta następująco:
  • Bydgoszcz ‒ 500 uczestników;
  • Gdańsk ‒ 500 uczestników;
  • Katowice ‒ 500 uczestników;
  • Lublin ‒ 500 uczestników;
  • Łódź ‒ 500 uczestników;
  • Olsztyn ‒ 500 uczestników;
  • Poznań ‒ 500 uczestników;
  • Szczecin ‒ 500 uczestników;
  • Warszawa ‒ 500 uczestników;
  • Wrocław ‒ 500 uczestników;
  • organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu uczestników o 1000 do wykorzystania proporcjonalnie w miastach, w których wyczerpie się pierwotnie ustalony limit.
 12. Postanowienia końcowe:
  • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem;
  • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu;
  • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  • protesty należy składać mailowo w terminie do 48 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz